Terminologia uczelniana (2023)

Terminologia uczelniana (1)

Menu główne

Listy kontrolne planowania uczelni
Terminologia uczelniana
Informacje o przygotowaniu do ACT/SAT
Co zabrać na studia
Życie studenckie
Szkoła wyższa i pieniądze
Kupić książkę
O nas
Skontaktuj się z nami
Pracuj z nami

Terminologia uczelniana

Ponieważ ta sprawa ze studiami jest dla niektórych z was zupełnie nowa, pomyślałem, że dobrym pomysłem może być wtajemniczenie was w trochę studenckiego żargonu. Ludzie, którzy pracują na uczelniach, często rzucają słowami, których nigdy wcześniej nie słyszałeś, i oczekują, że wiesz, co one oznaczają. Może to czasami stwarzać problemy, gdy myślisz, że mają na myśli coś zupełnie innego niż ich intencje. Ponadto każda uczelnia ma slangowe terminy dla wielu zasad i procedur, i musisz być świadomy tego, czym one są. Te informacje mogą być szczególnie przydatne do wydrukowania i przechowywania przez jakiś czas, więc możesz to zrobić, jeśli chcesz. W każdym razie, poniżej znajduje się po prostu lista terminów uczelnianych, które moim zdaniem okażą się przydatne. Została napisana przez mojego dobrego przyjaciela, pana Billa Etheredge'a, i od wielu lat używa jej ze swoimi uczniami w szkole średniej. Bill Etheredge pracuje w dziedzinie edukacji od ponad 30 lat, 18 jako dyrektor zespołu i ponad 15 jako doradca w szkole średniej. Obecnie jest doradcą szkolnym w The Colony High School w The Colony w Teksasie. Ponadto pełnił funkcję prezesa Band Boosters i starszego doradcy Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu swojej byłej szkoły Ardmore High School w Ardmore w stanie Oklahoma. Posiada tytuł Bachelor of Arts w dziedzinie edukacji oraz tytuł magistra w dziedzinie poradnictwa uzyskany na East Central University w Ada w stanie Oklahoma. Wiele materiałów przygotowujących pana Etheredge'a do college'u jest używanych w całym stanie w Oklahomie przez doradców szkół średnich i zawodowych/technicznych.

TERMINOLOGIA UCZELNIA

Doradca naukowy/Doradca naukowy- Doradcy akademiccy to pracownicy, którzy pomagają studentom poznać i zrozumieć wymagania dotyczące ukończenia studiów. Pomagają im wybierać kursy, rozumieć i planować kursy wstępne, spełniać wymagania dotyczące stopnia naukowego, przygotowywać się do kariery i łączyć się z zasobami uczelni, gdy jest to konieczne. Doradcy często posiadają bogatą wiedzę w kwestiach akademickich, takich jak umiejętności studiowania. W niektórych instytucjach doradztwo akademickie jest prowadzone przez wykładowców w ramach ich obowiązków zawodowych. Inne instytucje mogą zatrudniać tak zwanych doradców zawodowych, których głównym zadaniem jest doradzanie studentom. Niektóre instytucje mają doradców akademickich, ale nie wymagają, aby studenci spotykali się z nimi przed zapisaniem się (osobiście nie sądzę, aby był to dobry pomysł).

Akademicki okres próbny-Wszystkie uczelnie wymagają od uczniów utrzymania minimalnej skumulowanej średniej ocen (GPA), aby pozostać w szkole. Każdy student, który nie osiąga zadowalających postępów w realizacji swoich celów edukacyjnych, zostanie objęty semestralnym okresem próbnym.

Zawieszenie akademickie-Student objęty akademickim okresem próbnym może zostać zawieszony w nauce, jeśli nie utrzyma lub nie osiągnie minimalnego wymaganego łącznego GPA. Student umieszczony w zawieszeniu będzie wydalony z uczelni na określony czas - zwykle minimum jeden semestr. W przypadku ponownego wejścia studenta na studia mogą zostać nałożone określone wymagania.

Zaawansowany kredyt stały- Są to godziny kredytowe, które instytucja akceptuje na poczet dyplomu z kursów, które student zdobył gdzie indziej. Zaliczenie takie może być przyznane za pracę wykonywaną w innej uczelni, egzaminem lub sprawdzianem lub służbą wojskową.

Absolwenci- osoby, które ukończyły uczelnię.

ACT i SAT- Te litery to skróty od American College Test i Scholastic Aptitude Test. Oba testy mają na celu zmierzenie poziomu wiedzy ucznia w podstawowych obszarach, takich jak matematyka, nauki ścisłe, język angielski, czytanie i nauki społeczne. Kolegia mogą wymagać wyników ACT lub SAT przed przyznaniem wstępu.

Wniosek/Akceptacja/Przyjęcie- Aplikacja to proces, w ramach którego przyszły student składa wymagane formularze i poświadczenia w wybranej przez siebie instytucji. Kryteria aplikacji mogą obejmować jeden lub więcej z następujących elementów: poprzednie wyniki akademickie, wyniki testów, wywiady, rekomendacje i inne informacje dostarczone przez wnioskodawcę. W zależności od wymogów aplikacyjnych danej szkoły, uczeń może uzyskać Akceptację do instytucji, jeśli decyzja o przyjęciu aplikacji jest pozytywna. Wstęp to status przyznawany wnioskodawcy, który spełnia określone wymagania wstępne instytucji. Należy zauważyć, że w całym kraju istnieje duże zróżnicowanie zasad składania wniosków/akceptacji/przyjęcia w instytucjach szkolnictwa wyższego. Sprawdź katalog uczelni pod kątem konkretnych wymagań szkół, które rozważasz.

Stopień współpracownika- Stopień Associate jest przyznawany po ukończeniu programu trwającego co najmniej dwa, ale mniej niż cztery lata pracy w college'u. Stopnie Associate of Arts i Associate of Science są nadawane studentom, którzy pomyślnie ukończą programy przeznaczone do przeniesienia do wyższej uczelni. Associate Degree wymaga ukończenia co najmniej 60 godzin kredytowych, z wyłączeniem kursów wychowania fizycznego lub kursów nauk wojskowych, z łącznym GPA 2,0 (średnia „C”).

Associate of Applied Science Degree- Ten stopień jest nadawany studentom, którzy pomyślnie ukończyli program mający na celu bezpośrednie wprowadzenie danej osoby do zatrudnienia w określonej karierze. Stopień Applied Science ma takie same wymagania, jak te określone powyżej dla Associate Degree.

Rewizja- Student, który nie chce uzyskać zaliczenia przedmiotu, może za zgodą prowadzącego audytować kurs jako „gość”. Student, który kontroluje kurs, zwykle nie może później zwrócić się do instytucji o zaliczenie przedmiotu w college'u lub złożyć petycję w tej sprawie.

Licencjat- To stopień licencjata oferowany przez czteroletnie kolegia i uniwersytety. Stopień Bachelor of Arts wymaga, aby znaczna część studiów studenta była poświęcona sztuce - literatura, język, muzyka itp. Stopień Bachelor of Science wymaga, aby znaczna część studiów dotyczyła nauk ścisłych - chemii, biologii, matematyka itp. Więc jeśli chcesz iść na przykład do szkoły medycznej, uzyskanie tytułu Bachelor of Science in Nursing jest jedną ze ścieżek, które możesz chcieć obrać. Minimalna wymagana liczba godzin kredytowych dla tytułu licencjata wynosi 120 godzin.

Księgarnia- Wszystkie uczelnie mają księgarnie. Zasadniczo będzie przechowywać wszystkie książki i inne materiały wymagane na wszystkich kursach oferowanych w instytucji, a także zapewniać podstawowe przedmioty i ubrania.

Biuro biznesowe- Business Office jest odpowiedzialny za wszystkie transakcje finansowe instytucji. Na niektórych kampusach może być również nazywany Kwestorem. To prawdopodobnie miejsce, w którym opłacisz czesne.

Katalog- Katalogi uczelni zawierają wszystkie rodzaje informacji, które rodzice i uczniowie powinni wiedzieć o szkole. Wymienia na przykład: historię i filozofię instytucji, zasady i procedury, jej status akredytacji, kierunki studiów, oferowane stopnie naukowe i certyfikaty, zaplecze fizyczne, procedury przyjmowania i rekrutacji, pomoc finansową, życie studenckie itp. Wszystkie kursy prowadzone w szkoła jest opisana w katalogu. Wiele szkół nie drukuje już katalogu i jest on dostępny wyłącznie online.

KLASKAĆ- Program egzaminów na poziomie college'u może być prowadzony dla studentów, którzy chcą uzyskać kredyt na studiach poprzez przystąpienie do testów biegłości w wybranych kursach. Jeśli uczeń uzyska wystarczająco wysokie wyniki w teście, może zostać przyznany kredyt w college'u. Za każdy wykonany test pobierana jest opłata. Informacje dotyczące polityki poszczególnych instytucji wobec testów CLEP można znaleźć w katalogu instytucji.

Szkoła Wyższa- Kolegium jest instytucją szkolnictwa wyższego, która przyznaje stopnie naukowe i certyfikaty. Terminem tym określa się również jednostki organizacyjne uczelni, takie jak Wyższa Szkoła Pedagogiczna czy Wyższa Szkoła Inżynierska.

Pasażer mający bilet okresowy- Osoba dojeżdżająca do pracy to student, który mieszka poza kampusem i jeździ na zajęcia lub dojeżdża do pracy.

Równoczesna rejestracja- Student może zapisać się i uczęszczać jednocześnie do dwóch placówek oświatowych pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Na przykład: W Oklahomie licealista może jednocześnie zapisać się do szkoły średniej i na studia, pod warunkiem, że spełnia ustalone kryteria. Student może jednocześnie studiować na dwóch uczelniach pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Pozwolenie na jednoczesne zapisy są zazwyczaj wydawane z wyprzedzeniem.

Numery kursów- Wszystkie kursy są identyfikowane za pomocą numerów, zwykle zawierających 3 lub 4 cyfry, na przykład Freshman English może to być 1113. Pierwsza cyfra wskazuje klasę, w której przedmiot jest zwykle realizowany, środkowa 1 lub 2 cyfry określają kurs w ramach pola przedmiotowego (nikt, którego spotkałem, nie wie, co one oznaczają), a ostatnia cyfra wskazuje liczbę godzin zaliczeniowych kursu. Numer kursu zaczynający się od „0” wskazuje, że nie obejmuje on godzin kredytowych odpowiednich dla danego stopnia.

Godziny kredytowe- Przedmioty na studiach mierzone są godzinami kredytowymi. Aby zdobyć jedną godzinę kredytową, student musi uczęszczać na zajęcia przez jedną godzinę lekcyjną (zwykle 50 minut) tygodniowo przez cały semestr (zwykle 16 tygodni). Zajęcia oferowane są w odstępach od 1 do 5 godzin kredytowych, a czasem większych kwot.

Program- Program nauczania składa się z zajęć przewidzianych lub określonych przez instytucję w celu ukończenia programu studiów prowadzącego do uzyskania stopnia naukowego lub świadectwa.

Wymagania dotyczące stopnia- Wymagania określone przez inne instytucje w celu ukończenia programu studiów są ogólnie określane jako wymagania dotyczące stopnia naukowego. Wymagania mogą obejmować minimalną liczbę godzin, wymagane GPA, kursy wstępne i fakultatywne w ramach określonego głównego i / lub drugorzędnego obszaru studiów.

Stopni- Stopnie są nagrodą za pomyślne ukończenie określonego programu studiów. Istnieją trzy podstawowe rodzaje tytułów: Associate – do uzyskania na dwuletnim college'u lub gimnazjum, Baccalaureate lub Bachelor – oferowany przez czteroletnie kolegia i uniwersytety oraz Absolwent – ​​uzyskiwany po uzyskaniu tytułu licencjata, czyli magistra lub doktoratu.

Dział- Katedra jest podstawową jednostką organizacyjną uczelni i odpowiada za funkcje dydaktyczne na kierunku studiów. Może być również używany w szerszym znaczeniu do wskazania jednostki administracyjnej lub usługowej instytucji.

Dział- Oddziałem może być kilka różnych rzeczy: jednostka administracyjna instytucji, zwykle składająca się z więcej niż jednego wydziału… jednostka instytucji oparta na poziomie rocznika studentów – tj. instytucja, instruktażowa lub nie - tj. Wydział Spraw Studenckich.

Upuść i dodaj- Studenci generalnie mogą usuwać kursy z harmonogramów zajęć i/lub dodawać inne kursy. Kolegia pozwalają studentom na różne okresy dodawania i opuszczania zajęć. Katalog uczelni lub plan zajęć powinien odnotować prawidłowe procedury. Studenci zwykle potrzebują pisemnej zgody wyznaczonych urzędników uczelni, aby rozpocząć usuwanie lub dodawanie zajęć. Często wymagana jest niewielka opłata.

Zapisy- Jest to procedura, według której studenci wybierają zajęcia w każdym semestrze. Obejmuje to również ocenę i pobieranie opłat. Wstępna rejestracja to metoda, za pomocą której studenci wybierają kursy z dużym wyprzedzeniem przed oficjalną datą zapisów na następny semestr.

Zajęcia dodatkowe- Są to zajęcia pozalekcyjne, które mogą przyczynić się do wszechstronnej edukacji. Mogą obejmować takie działania, jak lekkoatletyka, kluby, samorząd studencki, organizacje i imprezy rekreacyjne i społeczne.

Wydział- Kadra naukowa składa się z wszystkich osób prowadzących zajęcia dla kolegiów.

FAFSA-Bezpłatna aplikacja do federalnej pomocy dla studentów. Niemal uniwersalna aplikacja do pomocy finansowej, w tym pożyczek, stypendiów, pracy w college'u i innych programów federalnych i stanowych. Często jest to wymagane, zanim student będzie mógł zostać uznany za stypendia.

Opłaty- Opłaty są dodatkowymi opłatami, które nie są wliczone w czesne. Opłaty mogą być pobierane w celu pokrycia kosztów materiałów i sprzętu potrzebnego na niektórych kursach, a także mogą być naliczane w przypadku wydarzeń, programów i publikacji dla studentów.

Egzaminy końcowe (Finały)- Egzaminy te odbywają się zazwyczaj w ostatnim tygodniu zajęć każdego semestru. Rodzaj egzaminu końcowego przeprowadzanego na kursie pozostawia się uznaniu instruktora. Egzaminy końcowe odbywają się w określonych terminach, które mogą różnić się od regularnych godzin zajęć i zazwyczaj są podane w planie zajęć każdego semestru.

Pomoc finansowa- Pomoc jest udostępniana z dotacji, stypendiów, pożyczek i zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin ze źródeł federalnych, stanowych, instytucjonalnych i prywatnych. Nagrody z tych programów można łączyć w „pakiet nagród”, aby pokryć koszty edukacji. Rodzaje i kwoty przyznawanej pomocy są uzależnione od potrzeb finansowych, dostępnych środków, zaszeregowania studentów, wyników w nauce, a czasem terminowości składania wniosków.

Bractwa / bractwa (zwane także systemem greckim)- Bractwa (dla mężczyzn) i bractwa (dla kobiet) to organizacje społeczne, które prowadzą różne działania. Poprzez proces wzajemnej selekcji, zwany Rush (który odbywa się w określonym czasie), studenci mogą otrzymać możliwość „przyrzeczenia” pewnego bractwa bractwa. Nie wszystkie uczelnie mają takie organizacje.

Rejestracja w pełnym wymiarze godzin / Rejestracja w niepełnym wymiarze godzin- Student studiów stacjonarnych jest zapisany na 12 lub więcej godzin kredytowych w semestrze (status na semestr letni to zwykle 6 godzin kredytowych). Student w niepełnym wymiarze godzin jest zapisany na mniej niż 12 godzin kredytowych w semestrze (mniej niż 6 w semestrze letnim).

Rolka honorowa- Studenci są umieszczani na listach honorowych dla GPA powyżej określonych poziomów. Kryteria dla Prezydenta, Dziekana lub innych list honorowych różnią się w różnych instytucjach. W większości przypadków studenci muszą być zapisani na pełny etat, aby kwalifikować się.

Kursy humanistyczne- Kursy humanistyczne to zajęcia obejmujące takie przedmioty, jak literatura, filozofia i sztuki piękne. Większość stopni licencjackich wymaga określonej liczby godzin humanistycznych.

Junior / Community College- Junior/Community College to dwuletnia szkoła wyższa. Oferty kursów na ogół obejmują program przeniesienia z punktami, które można przenieść na stopień licencjata na czteroletnim college'u, oraz program nauczania zawodowego lub technicznego z kursami studiów mającymi na celu przygotowanie studentów do zatrudnienia w ciągu dwóch lat.

Wykład/Laboratorium/Dyskusje- Na zajęciach wykładowych studenci uczęszczają na zajęcia na bieżąco, a prowadzący prowadzi wykłady z materiału zajęć. Zajęcia laboratoryjne wymagają od studentów wykonywania pewnych funkcji w kontrolowanych sytuacjach, które pomagają im przetestować i zrozumieć to, czego naucza się na wykładzie. Zajęcia dyskusyjne oferują uczniom możliwość porozmawiania o nauczanym materiale, zadawania pytań i omawiania materiału z kolegami z klasy. Zajęcia dyskusyjne są często prowadzone przez studentów studiów magisterskich lub doktoranckich i stają się coraz bardziej powszechne na kampusach uniwersyteckich.

Oceny literowe / Średnie ocen (GPA)- Większość uczelni używa zarówno ocen literowych, jak i GPA przy określaniu ocen uczniów. Oceny na większości uczelni są obliczane przy użyciu następującej metody: A są warte 4 punkty B są warte 3 punkty C są warte 2 punkty D są warte 1 punkt F są warte 0 punktów Aby obliczyć GPA, wystarczy pomnożyć liczbę godzin kursu wartość przez liczbę punktów za ocenę literową, a następnie dodaj sumy dla każdego kursu i podziel przez liczbę godzin kredytowych. Wynikiem jest średnia ocen.

Główne/mniejsze- Kierunek to wybrany przez studenta kierunek studiów. Zwykle wymaga pomyślnego ukończenia określonej liczby godzin kredytowych. Małoletni oznacza określoną liczbę godzin zaliczeniowych na drugim kierunku studiów.

Egzaminy śródokresowe (Midterms)- W połowie każdego semestru instruktorzy mogą przeprowadzać egzaminy śródsemestralne sprawdzające materiał studentów
realizowane w pierwszej połowie semestru. Niektóre klasy mają tylko dwa testy, śródsemestralny i końcowy.

Kursy niekredytowe- Są to zajęcia lub kursy, które nie spełniają wymagań do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu studiów w danej instytucji. Kursy niekredytowe mogą służyć jednemu z kilku celów: poznaniu nowych kierunków studiów, podniesieniu biegłości w danym zawodzie, rozwijaniu potencjału lub wzbogaceniu doświadczeń życiowych poprzez studia kulturowe i/lub rekreacyjne.

Instytucja Otwartych Drzwi- Instytucje o otwartych drzwiach to zazwyczaj publiczne dwuletnie gimnazja/licea lokalne. Termin „otwarte drzwi” odnosi się do zasad przyjmowania, zgodnie z którymi każdy, kto ukończył 18 lat, niezależnie od tego, czy ukończył szkołę średnią, czy nie, może zostać przyjęty na tę uczelnię.

Kursy Pass/Fail- Kursy zaliczone/niezaliczone nie dają studentom ocen literowych ani punktów za oceny. Jeśli student zda kurs zaliczony/niezaliczony, otrzymuje ocenę „P” (zaliczenie) lub „S” (dostateczny) w transkrypcji i godzinach zaliczeniowych. Jeśli student nie zaliczy kursu, otrzyma „F” (niezaliczenie) lub „U” (niezadowalający) na transkrypcji i brak godzin kredytowych. Ocena za zaliczenie/niezaliczenie kursu nie jest uwzględniona w GPA studenta.

Petycja- Petycja jest zarówno procesem, jak i formularzem, który uczeń wypełnia, aby poprosić o uwzględnienie szczególnych okoliczności. Na przykład, jeśli studentowi odmówiono przyjęcia, może złożyć wniosek o przyjęcie w oparciu o okoliczności łagodzące.

Kursy wstępne- Kurs wstępny to kurs odbywany w celu przygotowania do innego kursu. Na przykład Księgowość 1 jest warunkiem wstępnym dla Księgowości 2.

Instytucje prywatne/publiczne- Instytucje prywatne i publiczne różnią się przede wszystkim źródłem finansowania. Instytucje publiczne otrzymują fundusze od państwa lub innych jednostek rządowych i są zarządzane przez rady publiczne. Instytucje prywatne utrzymują się z dochodów pochodzących z prywatnych darowizn, organizacji religijnych lub innych oraz czesnego dla studentów. Instytucje prywatne są zarządzane przez radę powierniczą.

Rejestrator- Rejestrator instytucji jest odpowiedzialny za prowadzenie całej dokumentacji akademickiej i może obejmować takie obowiązki, jak: prowadzenie zapisów na zajęcia, dostarczanie informacji statystycznych na temat zapisów studentów, poświadczanie uprawnień sportowych i uprawnień studentów do list honorowych, poświadczanie uprawnień weteranów, administrowanie polityką okresu próbnego i retencji oraz weryfikacja spełnienia wymagań dotyczących ukończenia studiów.

Harmonogram zajęć- Kolegia publikują i rozpowszechniają zeszyt z planami zajęć na każdy semestr w poprzednim semestrze. Z pomocą doradców akademickich i / lub członków wydziału studenci opracowują własne indywidualne plany zajęć na każdy semestr, na który są zapisani. Kursy są oznaczone w Harmonogramie zajęć według działu kursu, numeru kursu, godziny i dni, w których odbywa się kurs, numeru sali i nazwy budynku oraz nazwiska instruktora. Harmonogram zajęć to także po prostu lista zajęć, w których bierze udział uczeń, która zawiera nazwę i numer kursu, czas i miejsce zajęć oraz ewentualnie instruktora.

Legitymacja studencka (I.D.)- Na studiach zwykle wymagana jest legitymacja studencka. Jest podobny do prawa jazdy i zazwyczaj zawiera zdjęcie studenta, numer studenta (numer identyfikacyjny), imię i nazwisko studenta, nazwę uczelni i ewentualnie zapisany semestr. Karta jest często wymagana do wstępu na imprezy sponsorowane przez uczelnię lub do identyfikacji podczas realizacji czeków lub do innych celów oraz do otrzymywania zniżek studenckich.

Konspekt- Zarys ważnych informacji o kursie. Napisany przez profesora lub instruktora, zwykle zawiera ważne daty, zadania, oczekiwania i zasady specyficzne dla tego kursu. Niektóre są dość długie.

Podręczniki- Książki wymagane od studentów zapisanych na zajęcia w college'u. Profesorowie na początku każdego semestru/zajęć informują studentów, które książki muszą zakupić (a czasem dodatkowe, opcjonalne). Uczniowie mogą kupować nowe lub używane podręczniki lub wypożyczać podręczniki.

Transkrypcja- Transkrypcja jest trwałym dokumentem akademickim studenta na studiach. Może pokazywać odbyte kursy, otrzymane stopnie, status akademicki i otrzymane wyróżnienia. Transkrypty nie są wydawane przez uczelnię, jeśli student jest winien uczelni jakiekolwiek pieniądze.

Transfer kredytów- Niektórzy studenci uczęszczają do więcej niż jednej instytucji podczas swojej kariery uniwersyteckiej. Kiedy przenoszą się lub przenoszą z jednej uczelni do drugiej, przenoszą również zgromadzone godziny kredytowe z poprzedniej instytucji do nowej. Nowa instytucja określa, które kursy będą miały zastosowanie do wymagań ukończenia studiów.

Czesne- Czesne to kwota płacona za każdą godzinę kredytową rejestracji. Czesne nie obejmuje kosztów książek, opłat ani pokoju i wyżywienia. Czesne różni się w zależności od college'u i zależy od takich czynników, jak status rezydenta lub pobytu poza stanem, poziom zapisanych klas (oddział niższy, wyższy lub absolwent) oraz to, czy instytucja jest finansowana ze środków publicznych czy prywatnych.

Korepetytor- Tutor to osoba, zwykle inny student, która ukończyła i/lub wykazała się biegłością w zakresie kursu lub przedmiotu i jest w stanie udzielać wskazówek innemu studentowi. Korepetytorzy zwykle pomagają uczniom lepiej zrozumieć materiał kursu i uzyskać lepsze stopnie.

Student- Licencjat to student, który kontynuuje studia jedno-, dwu- lub czteroletnie.

Uniwersytet- Uniwersytet składa się z kolegiów licencjackich, magisterskich i zawodowych i oferuje stopnie naukowe w każdym z nich.

Wycofanie- Studenci mogą zrezygnować z zajęć w trakcie semestru, ale są na to ustalone procedury. Katalog uczelni i/lub plan zajęć ogólnie określa procedury. Należy uzyskać pisemną zgodę urzędnika uniwersyteckiego i uiścić pewne opłaty.

ustaw niestandardowy kod HTML

(Video) MPP#025 Prosty język to przyszłość prawników - Tomasz Piekot
(Video) Prawne aspekty publikowania otwartych monografii naukowych
(Video) MilestoneHero - narzędzia IT między nauką a biznesem
(Video) Seminarium pt. „Przyszłość kształcenia akademickiego” #3 – prof. dr hab. Monika Kostera
(Video) Bzyczę, więc jestem. Co badania nad owadami mogą powiedzieć o naszych umysłach? | Bartosz Baran
(Video) Formatowanie pracy licencjackiej według zaleceń uczelni
(Video) Znaj To // Słownik Studenta

FAQs

Jak nazywają się zajęcia na studiach? ›

Warsztaty to zajęcia zakładające aktywny udział uczestników oraz prace nad mniejszymi, grupowymi projektami. Z kolei lektoraty polegają na aktywnej nauce języka obcego. Natomiast laboratoria to zajęcia praktyczne odbywające się w wydzielonych przestrzeniach związane z przeprowadzaniem doświadczeń.

Co to jest k na studiach? ›

Litera "K" oznacza zajęcia na ul. Karmelickiej 10. Litera "P" oznacza zajęcia w Pałacu Kultury i Nauki.

Jak się nazywa osoba która ukończyła studia? ›

Absolwent (łac. absolvens – kończący) – osoba, która ukończyła pewien etap edukacji w jednostce organizacyjnej wchodzącej w skład systemu oświaty.

Jak nazywa się przewodniczący na studiach? ›

Starosta roku

W dużym uproszczeniu- odpowiednik przewodniczącego klasy. Odpowiada za reprezentowanie roku przed nauczycielami akademickimi, władzami wydziału i uczelni. Z urzędu wchodzi w skład wydziałowego Samorządu Studentów.

Co to znaczy kolokwium? ›

Kolokwium (łac. colloquium „rozmowa”) – egzamin w szkołach wyższych, pierwotnie przybierający formę ustną, wtórnie również pisemną. Nierzadko związany jest z zaliczeniem ćwiczeń lub seminariów. Kolokwium stanowi podstawę zaliczenia przedmiotu studiów (częściowego bądź całkowitego).

Co to znaczy zerówka? ›

Określenie „zerówka” nie występuje w prawie oświatowym – jest to określenie potoczne odnoszące się zazwyczaj do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej nie wchodzi w skład struktury szkoły podstawowej.

Po co jest WF na studiach? ›

Dla kogo studia na kierunku wychowanie fizyczne

Swoją przyszłość chcą związać krzewieniem kultury fizycznej, propagowaniem sportowego trybu życia, trenowaniem innych lub planują oddać się własnej kariera sportowej.

Czy WF jest na studiach? ›

Czy WF na studiach jest obowiązkowy? Według aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów istnieje obowiązek wychowania fizycznego dla studentów I i II roku wszystkich kierunków studiów szkół wyższych z wyjątkiem szkół wieczorowych.

Czym się różni kolokwium od sesji? ›

Kolokwium jak sprawdzian

Jest ono odpowiednikiem szkolnego sprawdzianu, często bowiem ma sprawdzić wiedzę z konkretnego działu. Kolokwium jest pisemne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby było ustne. Sesja natomiast to czas pod koniec każdego semestru, w którym odbywają się egzaminy przedmiotowe.

Jak nazywają się salę na studiach? ›

Prowadzący tę formę zajęć musi mieć przynajmniej tytuł doktora. Zajęcia odbywają się w dużych salach (aulach) i dla dużej grupy słuchaczy (często dla całego roku). Warto robić własne notatki i siadać w pierwszej ławce, zwłaszcza jeżeli przedmiot jest trudny.

Co to jest wykształcenie wyższe niepełne? ›

Jeśli studiowałeś na uczelni wyższej, ale nie uzyskałeś dyplomu, możesz wpisać: wykształcenie wyższe niepełne. To pojęcie na tyle utarło się w języku polskim, że pracodawca lub rekruter będzie wiedział, że zdobywałeś przez ileś lat konkretną wiedzę, ale nie masz dyplomu ukończenia studiów.

Czy ma się wykształcenie wyższe bez obrony? ›

Najczęściej właśnie w sytuacji, gdy wszystkie przedmioty zostały „zaliczone” na ocenę pozytywną, a student nie obronił swojej pracy dyplomowej, mamy do czynienia z wykształceniem wyższym niepełnym. Jeżeli zastanawiasz się, czy tak ukończone studia wpisywać w CV to zdecydowanie tak.

Jak się nazywają imprezy studenckie? ›

Juwenalia, często nazywane też dniami kultury studenckiej, wiosną studentów, dniami studenta, są swoistym świętem trwającym najczęściej kilka dni, w czasie których odby- wają się imprezy kulturalno-sportowe, koncerty oraz barwne pochody przebierańców.

Jak nazywa się sekretariat na studiach? ›

Dziekanat to działające na wydziale biuro, stanowiące wsparcie dla dziekana. Zdarza się, że pełni funkcję sekretariatu wydziału. Głównym zadaniem dziekanatu jest jednak szeroko pojęta obsługa studenta; to tam załatwia się najważniejsze sprawy, związane ze studiowaniem, a także stypendium, zapomogę i akademik.

Kto to jest promotor na studiach? ›

Studenci nie, nie są z góry przypisani do danego promotora. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy chcesz pisać na konkretny temat, a tylko jeden człowiek jest specjalistą w danej dziedzinie.

Jak zalicza się przedmioty na studiach? ›

Aby zaliczyć dany przedmiot, należy zdać jednocześnie wszystkie jego formy zajęć (np. ćwiczenia i egzamin końcowy nawiązujący także do wykładu). Sporadycznie zdarza się tzw. warunkowe dopuszczenie do egzaminu przez wykładowcę, polegające na tym, że mimo braku zaliczenia z ćwiczeń dozwolone jest zdawanie egzaminu.

Czym różnią się wykłady od ćwiczeń? ›

Wykład zwyczajowo kończy się egzaminem w czasie sesji. Ćwiczenia – prowadzone w mniejszych grupach, zwykle kilkunastoosobowym (wszystko zależy od liczby osób na kierunku). Na ćwiczeniach zwykle trzeba się trochę wysilić. Zadawane są prace domowe, realizowane projekty.

Co to są zajęcia dydaktyczne na studiach? ›

To zajęcia bazujące na podawczej formie przekazywania informacji przez prowadzącego. W znacznym stopniu rozwijają one zasób wiadomości studenta - efekty kształcenia ukierunkowane są na wiedzę (w znikomy sposób rzutują na przyszłe umiejętności absolwenta).

Videos

1. Prawne aspekty publikowania otwartych monografii naukowych
(Open Science Platform / Platforma Otwartej Nauki)
2. MPP#025 Prosty język to przyszłość prawników - Tomasz Piekot
(Marketing Prawniczy)
3. Z dala od Centrum. Sierpień 1980 na południu Polski w świetle działań partii i bezpieki – panel 5
(IPNtv Konferencje)
4. Dyskusja 3 (17/50)
(Muzeum Okręgowe w Toruniu)
5. 14. Tydzień Mózgu w Poznaniu, 13.03.2023 r.
(Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu)
6. Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944–1956. Tom I [PROMOCJA KSIĄŻKI]
(IPNtvPL)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated: 16/09/2023

Views: 6521

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.