Polska Federacja Scrabble :: Słownik : Zasady dopuszczalności słów (2023)

Zasady w formacie PDF

(Video) 500 new words have been added to Scrabble's game dictionary | FOX 13 Seattle

Zasady dopuszczalności słów

W grze Scrabble używa się jedynie wyrazów pospolitych, spełniających odpowiednie reguły ortograficzne i gramatyczne. Dozwolone są odmienne i nieodmienne części mowy, łącznie z poprawnie utworzonymi formami odmiany. Wszystkie dopuszczalne słowa i formy gramatyczne zawiera Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty (OSPS). O zawartości i aktualizacjach Słownika decyduje Komisja Językowa Polskiej Federacji Scrabble, na podstawie obowiązujących w grze kryteriów dopuszczalności słów. Przy podejmowaniu decyzji o włączeniu słów do OSPS lub o ich odrzuceniu Komisja kieruje się przede wszystkim:

(Video) Scrabble adds 500 new words to official dictionary

 • występowaniem danego słowa we współczesnych (wydanych po 1980 r.) słownikach języka polskiego;
 • frekwencją danego słowa w korpusach języka polskiego;
 • uchwałami Rady Języka Polskiego i rozstrzygnięciami poradni językowych.

Nie jest konieczne, aby słowo występujące w OSPS było odnotowane w którymś ze słowników języka polskiego (powodem nieodnotowania są zwykle różnice w przyjętych kryteriach doboru haseł lub nieregularne aktualizacje ich zasobu).

(Video) 20 Polish Words for Everyday Life - Basic Vocabulary #1

Za słowa niedopuszczalne uznaje się:

 • nazwy własne, w szczególności słowa zawierające wielką literę (np. Australia, EuroCity, dBASE, mBank), a także nazwy własne zapisywane małymi literami (np. gamescom, innogy);
 • skróty, przy czym przez skrót należy rozumieć słowo, które w czytaniu wymaga rozbudowania o brakujące głoski (np. ckm [czytaj: cekaem], dcą [czytaj: dowódcą], dyr. [czytaj: dyrektor], fud. [czytaj: fudit]); nie są zatem skrótami takie słowa jak: cekaem, bus, gees, baon;
 • słowa zawierające apostrof (np. scrabble’owy, sartre’owski, collage’owo, grunge’owiec);
 • formy odmiany zawierające apostrof (np. remake’u od remake, pedicure’em od pedicure, house’owi od house, breakdance’a od breakdance, guide’ów od guide); formy z końcówką zapisywaną fonetycznie nie wymagają apostrofu i są dozwolone (np. remakiem, remaki, pedicurze, housie, breakdansie, guidzie);
 • słowa zawierające łącznik (np. op-art, polsko-angielski, żeń-szeń, ping-pong); dopuszczalne są jednak te formy ich odmiany, które nie zawierają łącznika (np. czacz od cza-cza, chach od cha-cha);
 • słowa zawierające litery niewystępujące w polskim zestawie liter do gry Scrabble (np. öre, écru, supernova, exodus, quizowy); dopuszczalne są jednak formy odmiany niezawierające takich liter, w szczególności zapisywane przez -ks- wariantywne formy odmiany rzeczowników zakończonych na -x (np. cardoksu, cardoksowi, cardoks itd. od cardox) oraz inne formy zapisywane ze spolszczoną końcówką (np. jiwie od jive; boutikiem, boutiki od boutique);
 • słowa występujące tylko w przejętych przez język polski dwu- lub kilkuwyrazowych wyrażeniach obcojęzycznych (np. last minute, femme fatale, paso doble, frutti di mare, primus inter pares); dopuszczalne są jednak słowa tworzące spolszczoną wersję wybranych wyrażeń tego typu [lista nr 0];
 • słowa z pytajną cząstką partykułową -li (np. chceszli, znaszli, rychłoli);
 • nazwy produktów firm, produktów danej marki itp. (np. daewoo – produkt marki Daewoo, ibiza – samochód marki Seat Ibiza, nokia – produkt marki Nokia, persil – produkt marki Persil, amol – lek marki Amol, colt – broń marki Colt), w tym także zdrobnienia (np. fiacik, nyska), nazwy pochodzące od skrótów (np. wueska – motocykl WSK, pepesza – pistolet PPSz) i nazwy potoczne (np. beemka od bmw, renówka od renault, parabelka od parabellum); dopuszczalne są jednak wybrane słowa [lista nr 1], które wprawdzie pochodzą od nazw własnych, ale ich znaczenie jest szersze niż tylko „produkt marki X”;
 • nazwy sklepów sieci (np. empik, pewex, cezal);
 • słowa powstałe przez powtórzenie litery bądź liter (np. taak, chooodź, brrrawooo); dopuszczalne są jednak wybrane wykrzykniki [lista nr 2], w których występuje co najwyżej podwojenie jednej z liter.

Rozstrzygnięcia szczegółowe

 1. Za dozwolone uznaje się słowa występujące tylko w kontekście innych słów, w szczególności:
  1. rzeczowniki w miejscowniku (np. [w] oknie, [na] polach);
  2. formy czasowników używanych tylko z się (np. boisz, bojący, baniem od bać się);
  3. formy używane tylko w połączeniach z innymi słowami, jeśli swą budową w sposób oczywisty wiążą się słowotwórczo z innymi pełnoznacznymi słowami – takie jak poprzedzone przyimkiem po słowa zakończone na -sku, -cku, -dzku, utworzone od przymiotników zakończonych na -ski, -cki, -dzki (np. polsku od polski, poetycku od poetycki, ludzku od ludzki).
 2. Słowa, które powstają przez dołączenie do słowa dozwolonego cząstek mających zgodnie z polską ortografią pisownię łączną, są dozwolone w bardzo ograniczonym zakresie.
  1. Partykułę przeczącą nie- można dodawać jednokrotnie do wszystkich niezaprzeczonych:
   • form przymiotników odmiennych w stopniu równym (np. nieboski, nieduża, niezrozumiałą, niezasłużone), z wyłączeniem form zakończonych na -sku, -cku, -dzku; jako przymiotniki, zgodnie z wieloma współczesnymi klasyfikacjami, traktowane są także:
    - wyrazy, które tradycyjnie określane są jako imiesłowy przeszłe (np. posiwiały, opadły);
    - wyrazy zaliczane tradycyjnie do liczebników: liczebniki porządkowe (np. drugi, ósmy), liczebniki wielorakie (np. dwojaki, wieloraki), liczebniki mnożne (np. podwójny, potrójny) i liczebniki wielokrotne (np. dwukrotny, wielokrotny);
   • form przysłówków w stopniu równym pochodzących od przymiotników odmiennych (np. niedługo, niedwojako, niepodwójnie, niedwukrotnie, niezrozumiale, niezasłużenie) albo od imiesłowów przymiotnikowych czynnych (np. niedrżąco);
   • form gerundiów, czyli rzeczowników odsłownych (np. niegranie, niebicie);
   • form imiesłowów przymiotnikowych czynnych (np. nieidący, niemająca) i biernych (np. niedany, niewbita).
   • Ponadto dopuszczalne są wybrane słowa zawierające partykułę nie- (np. niepogoda, nieopodal, nieraz, niejeden). Niedozwolone jest dodawanie partykuły nie- więcej niż jednokrotnie (np. nieniepogoda, nienieopodal, nienieraz, nieniejeden).
  2. Partykułę -ż/-że można dodawać do form czasownika w trybie rozkazującym (np. jedzże, idźcież); inne połączenia z czasownikami są niedozwolone (np. jestże, kupiłże, przyszliż). Dopuszczalne są ponadto wybrane słowa zawierające partykułę -ż/-że [lista nr 3]. Niedozwolone jest dodawanie partykuły -ż/-że więcej niż jednokrotnie (np. jedzżeż, ożeż, żeż, niechżeż, niechżeżby, cóżże).
  3. Pisownia łączna z cząstką partykułową -ć/-ci jest dopuszczalna tylko w przypadku wybranych słów [lista nr 4].
  4. Pisownia łączna z cząstką zaimkową -ń (= niego) jest dopuszczalna tylko w przypadku wybranych przyimków [lista nr 5].
  5. Cząstkę partykułową -by można dodawać do form czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej i mnogiej czasu przeszłego, tworząc w ten sposób formy w trybie warunkowym (np. skróciłby, skróciłaby, skróciłoby, graliby, grałyby). Dopuszczalne są ponadto wybrane słowa (głównie spójnikii partykuły) zawierające partykułę -by [lista nr 6].
  6. Ruchome końcówki czasownikowe: -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście, odpowiadające formom pierwszeji drugiej osoby liczby pojedynczej i mnogiej, można dodawać:
   • do form czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej i mnogiej czasu przeszłego (np. skróciłem, skróciłam, skróciłom, graliśmy, grałyśmy);
   • do form czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej i mnogiej w trybie warunkowym, o których mowa w podpunkcie 2e (np. skróciłbym, skróciłabym, skróciłobym, gralibyśmy, grałybyśmy);
   • do słów zawierających partykułę -by [lista nr 6] (np. alebym, chybabyś, czyżbyśmy, obyście);
   • do spójnika by (formy: bym, byś, byśmy, byście);
   • do partykuły byle (formy: bylem, byleś, byleśmy, byleście);
   • do partykuł: bodaj (formy: bodajem, bodajeś, bodajś, bodajeśmy, bodajśmy, bodajeście, bodajście), bogdaj (formy: bogdajem, bogdajeś, bogdajś, bogdajeśmy, bogdajśmy, bogdajeście, bogdajście).
   • Niedozwolone jest dodawanie końcówek czasownikowych: -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście do innych słów (np. alem, pókim, boś, głupiś, toś, tuś, myśmy, późnośmy, gdzieżeście, lekarzaście).
 3. Część czasowników występujących w polszczyźnie to czasowniki defektywne, które nie mają kompletu form fleksyjnych. W przypadku tych czasowników dopuszczalne są tylko niektóre formy odmiany [lista nr 7].
 4. Istnieją w polszczyźnie formy nieznajdujące zastosowania w żywym języku lub znajdujące je tylko w ograniczonym zakresie (tzw. formy potencjalne) – które są jednak gramatycznie poprawne i tym samym dopuszczalne. Takimi formami są w szczególności:
  1. liczba mnoga wszystkich rzeczowników odmiennych (np. dekadentyzmy, tlenom, trwaniach, aluminia, młodzieże), nawet jeśli w słownikach języka polskiego są one opatrzone skrótem „blm” (bez liczby mnogiej) – formy liczby mnogiej znajdują uzasadnienie w kontekstach, w których mowa o różnych rodzajach czy specjalistycznych odmianach przywoływanych substancji, pojęć, zjawisk, zbiorowości itp.;
  2. „nieosobowy” mianownik liczby mnogiej rzeczowników męskoosobowych (np. prałaty, rajdowce, sędzie, pogany, ziemiany) – formy takie, utworzone regularnie, są nie tyle archaiczne, ile familiarne (np. nasze dzielne komandosy) lub deprecjonujące (np. te okrutne belfry); niektóre spotyka się względnie często we współczesnej polszczyźnie (np. doktory);
  3. wołacz wszystkich rzeczowników (np. abstynencjo, prośbo, nózio/nóziu);
  4. rodzaj męskoosobowy wszystkich przymiotników i imiesłowów nieodnoszących się znaczeniowo do osób (np. gniadzi, napotni, murowani) – formy takie znajdują uzasadnienie w przypadku personifikacji, w przypadku znaczenia przenośnego lub w połączeniu z rzeczownikiem użytym przenośnie (np. gniadzi mieszkańcy stadniny, napotni bohaterzy reklam środków medycznych, murowani faworyci);
  5. przymiotniki i imiesłowy występujące w rodzaju gramatycznym niezgodnym z ich naturalnym odniesieniem ze względu na płeć (np. żonata, zamężny, zamężni, źrebiący [się]) – formy takie znajdują uzasadnienie w połączeniu z odpowiednim rzeczownikiem rodzaju męskiego bądź rodzaju męskoosobowego (np. żonata osoba, zamężny podlotek, rodzice żonaci i zamężni, rzadko źrebiący się gatunek);
  6. pierwsza i druga osoba liczby pojedynczej rodzaju nijakiego wszystkich czasowników niedefektywnych (np. świeciłom, dojrzałobym, chciałoś, poznałobyś) – form takich można użyć w przypadku personifikacji obiektu lub przedmiotu, którego nazwa występuje w rodzaju nijakim(np. słońce, jabłko);
  7. pierwsza i druga osoba czasowników niedefektywnych nieodnoszących się znaczeniowo do osób (np. mżę, liniałeś, dżdżyłybyśmy, sparciejecie) – form takich można użyć w przypadku personifikacji;
  8. tryb rozkazujący i formy nieosobowe czasu przeszłego wszystkich czasowników niedefektywnych (np. muś, wólmy, siąpiono, byto);
  9. zakończona na -ij/-yj wariantywna wersja dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników, które w dopełniaczu liczby mnogiej mają końcówkę -ii/-ji (np. bazylij, feeryj, gracyj, wakacyj, caccyj);
  10. zakończona na -cze tradycyjna wersja wołacza liczby pojedynczej rzeczowników męskoosobowych z końcówką -ec w mianowniku liczby pojedynczej, które mają w temacie e ruchome (np. akowiec – akowcze, japoniec – japończe, bywalec – bywalcze).
 5. Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty służy do sprawdzania dopuszczalności słów podczas turniejów. Werdykt OSPS jest ostateczny, chyba że jest on bezsprzecznie nieprawidłowy (np. brak dopuszczalnego wyrazu portami mimo dopuszczalności odmiennego wyrazu port) – w takim przypadku ostateczną decyzję podejmuje sędzia turnieju.

Listy słów

 1. Słowa występujące w spolszczonych wersjach wyrażeń obcojęzycznych (w nawiasach wersje obcojęzyczne):
 2. ganc egal (niem. ganz egal), hip, hip, hurra (ang. hip hip hooray), kamera obskura (łac. camera obscura), w pizdu (ros. в пизду), w try miga / w trymiga (ros. в три мигa).
 3. Słowa pochodzące od marek, modeli i nazw handlowych produktów (w nawiasach znaczenia):
 4. adidas (but sportowy), discman (typ odtwarzacza), dżambo (dżambo dżet – wielki pasażerski samolot odrzutowy), dżet (dżambo dżet – wielki pasażerski samolot odrzutowy), dżip (typ auta), elektroluks (dawniej odkurzacz), jacuzzi (wanna z hydromasażem), jale (typ zamka do drzwi), jeep (typ auta), junkers (dawniej piecyk gazowy), maggi (typ przyprawy do zupy), martens (typ glana), martini (koktajl z dżinu i wermutu), meleks (typ auta), pampers (pielucha), pershing (przenośnie o kimś lub o czymś bardzo szybkim), perszing (przenośnie o kimś lub o czymś bardzo szybkim), segway (typ dwukołowego pojazdu), taser (typ paralizatora), walkman (typ odtwarzacza), yale (typ zamka do drzwi).
 5. Wykrzykniki o podwojonych literach (w nawiasach dopuszczalne wersje z pojedynczą literą):
 6. aa, auu (au), bee (be), brr, buu (bu), bzz, chrr, cii, ćśś, drr, ee, fee (fe), frr, fuu (fu), grr, hallo (halo), hmm (hm), hurra (hura), ii, mee (me), mrr, muu (mu), oo, pff, pii (pi), prr, pss, psst (pst), trr, tss (ts), uff (uf), uu, wrr.
 7. Słowa z cząstką partykułową -ż/-że (gwiazdki oznaczają wyrazy odmienne):
 8. alboż, ależ, azaliż, bodajże, bogdajże, cóż*, czemuż, czyjże*, czyliż, czyż, dalejże, dlaczegoż, dlaczegóż, dlategoż, dlategóż, dokądże, dopieroż, dopokądże, dopókiż, dośćże, ejże, gdybyż, gdyż, gdzież, hejże, ileż*, jakiż*, jakoż, jakże, jednakowoż, jednakże, jegoż, jegóż, jejże, jeszczeż, kędyż, kiedyż, którędyż, któryż*, któż*, małoż, możnaż, niechajże, niechże, niemalże, nieomalże, nieprawdaż, niktże*, noż, obyż, omalże, onże*, otóż, ówże*, oż, podobnież, pokądże, pókiż, prawdaż, przecież, samże*, skądże, takiż*, takoż, także, tamże, tenże*, toż, trzebaż, tuż, tyleż*, wieleż*, wszakoż, wszakże, zaliż, znowuż, żebyż.
 9. Słowa z cząstką partykułową -ć/-ci:
 10. boć, jużci, podobnoć, ponoć, toć, wolnoć, zawszeć.
 11. Słowa z cząstką zaimkową -ń (= niego):
 12. bezeń, dlań, doń, nadeń, nań, odeń, oń, podeń, poń, przedeń, przezeń, weń, zań, zeń.
 13. Słowa z cząstką partykułową -by:
 14. aby, aczkolwiekby, alboby, albożby, albowiemby, aleby, ależby, aniby, aniżeliby, azaliby, azaliżby, ażby, ażeby, bądźby, boby, bodajby, bogdajby, bowiemby, byleby, chociażby, choćby, chybaby, coby, czyby, czyżby, czyliby, gdyby, gdyżby, gdzieby, gdzieżby, iżby, jakby, jakżeby, jakkolwiekby, jakoby, jakożby, jednakby, jednakżeby, jednakowożby, jeśliby, jeżeliby, leczby, natomiastby, niby, niżby, niechby, niechżeby, niechajby, nimby, niźliby, niżeliby, nużby, oby, otóżby, ponieważby, przecieżby, przetoby, skoroby, tedyby, toby, tożby, toćby, toteżby, więcby, wszakby, wszakżeby, wszakożby, wszelakoby, zaliby, zaliżby, zanimby, zaśby, zatemby, żeby.
 15. Czasowniki defektywne.
 • Brak form nieosobowych czasu przeszłego i form imiesłowu biernego dla następujących czasowników:
 • dojść, nadejść, najść, obejść, odejść, podejść, pójść, przejść, przyjść, rozejść, ujść, wejść, wnijść, wyjść, wzejść,zajść, zejść.
 • Brak form nieosobowych czasu przeszłego, form imiesłowu biernego i rzeczowników odsłownych (gerundiów) dla następujących czasowników:
 • iść, dosiąść, obsiąść, osiąść, podsiąść, posiąść, przesiąść, przysiąść, rozsiąść, siąść, usiąść, wsiąść, wysiąść, zasiąść, zsiąść.
 • Czasowniki, dla których dozwolone są tylko formy bezokolicznika, trzeciej osoby rodzaju nijakiegoi rzeczowniki odsłowne (gerundia):
 • braknąć, cnić, cknić, dnieć, fartnąć, odechcieć, odechciewać, powodzić (jako czasownik niedokonany), rozednieć, rozedniewać, zabraknąć, zadnieć, zbraknąć.
  Uwaga: czasownik dokonany powodzić jest w pełni odmienny.
 • Pozostałe czasowniki defektywne i dozwolone formy ich odmiany:
 • powinien (powinna, powinno), winien (winna, winno) – tylko formy w trybie orzekającym,
  słychać – tylko bezokolicznik i formy imiesłowu biernego,
  widać – tylko bezokolicznik,
  zwyknąć – tylko bezokolicznik i formy czasu przeszłego.

FAQs

Jakich słów nie można używać w Scrabble? ›

Zgodnie z regułami gry w Scrabble: dopuszczalne są wszystkie słowa występujące w słownikach języka polskiego oraz wszystkie ich prawidłowe formy gramatyczne, z wyjątkiem takich słów, które rozpoczynają się od wielkiej litery, są skrótami, bądź słowami wymagającymi cudzysłowu lub łącznika.

Co jest dopuszczalne w Scrabble? ›

W grze Scrabble używa się jedynie wyrazów pospolitych, spełniających odpowiednie reguły ortograficzne i gramatyczne. Dozwolone są odmienne i nieodmienne części mowy, łącznie z poprawnie utworzonymi formami odmiany. Wszystkie dopuszczalne słowa i formy gramatyczne zawiera Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty (OSPS).

Jak można układać słowa w Scrabble? ›

Podczas rozgrywki uczestnicy kolejno układają z płytek słowa na planszy o wymiarach 15×15 pól. Słowa należy układać w sposób przypominający krzyżówkę. Pierwsze słowo powinno przechodzić przez środek planszy, a kolejne wyrazy muszą krzyżować się, wykorzystując przynajmniej jedną literę znajdującą się już na planszy.

Czy słowa w Scrabble mogą się powtarzac? ›

Jeśli wszyscy gracze dwa razy z rzędu opuszczą kolejkę, gra kończy się. Podczas układania słów nie wolno korzystać ze słownika. Może on być wykorzystywany wyłącznie po wyłożeniu słowa l zakwestionowaniu go. Każde słowo może być użyte podczas gry wielokrotnie.

Czy można używać nazw własnych w Scrabble? ›

Nie wolno używać skrótów oraz nazw własnych, a każde kolejne słowo musi się łączyć ze słowami już istniejącymi na planszy.

Czy Al to słowo? ›

Słowo "ał" powinno być dopuszczalne w grze. Opieram się na tym, że w Słowniku poprawnej polszczyzny PWN pod hasłem "wow" jest stwierdzenie "Wykrzyknik angielski wow! powoduje wypieranie wielu tradycyjnych polskich wykrzykników, lepiej jest używać: ojej!, jej!, jejku!, ach!, ooo!, och!, aj!, oj!, ał!, ała!

Jak się liczy punkty w Scrabble? ›

Liczbę punktów oblicza się na podstawie wszystkich ułożonych lub uzupełnionych w danym ruchu słów, sumując wartości tworzących je liter. Każda litera ma określoną, stałą wartość punktową, przy czym wartość liter ułożonych w bieżącym ruchu na wybranych polach specjalnych (tzw.

Co oznacza kropka w Scrabble? ›

Narzędzie pokaże nam czy słowo jest dopuszczalne czy jednak nie.

Czy jest takie słowo Scrabble? ›

Nazwa własna to Scrabble (pisane Wielką Literą) - scrabble to potoczna nazwa gry i jako taką pisze się litera maą - dlatego jest dopuszczalna.

Ile jest płytek z literami w Scrabble? ›

Gracze mają do dyspozycji 98 płytek z literami alfabetu oraz dwie płytki puste, które będziemy nazywać blankami (patrz powyżej). Każdej literze odpowiada określona liczba punktów (widoczna w prawym dolnym rogu płytki). Blank nie ma żadnej wartości punktowej, ale może zastępować dowolną literę z zestawu.

Kiedy dobiera się plytki w Scrabble? ›

Na koniec każdego ruchu gracz dobiera z woreczka tyle płytek, ile wyłożył, dzięki czemu zawsze ma na stojaku siedem płytek. Gracz, któremu uda się w jednym ruchu wyłożyć wszystkie siedem płytek, otrzymuje 50-punktową premię.

Kto wymyślił Scrabble? ›

Image of Kto wymyślił Scrabble?
Alfred Mosher Butts – amerykański architekt, wynalazca gry planszowej scrabble.
Wikipedia

Co można ułożyć z liter Scrabble? ›

Jeżeli natomiast chcemy sprawdzić jakie słowa możemy ułożyć z posiadanych przez nas liter, wpisujemy litery w to samo pole “Wpisz słowo lub posiadane litery…” i naciskamy przycisk “Szukaj słów z podanych liter”. Narzędzie wyświetli nam listę wszystkich dozwolonych słów jakie możemy ułożyć z podanych przez nas liter.

Jak wygrać w Scrabble? ›

5 trików pomocnych w grach słownych [Scrabble, Literaki i inne]
 1. Naucz się dwu i trzy literówek. ...
 2. Wykorzystuj premie słowne i literowe. ...
 3. Dbaj o równowagę stojaka.
 4. W woreczku znajduje się 100 płytek. ...
 5. Szanuj blanki. ...
 6. Jak najszybciej wykładaj litery wysoko punktowane. ...
 7. Poszerz swój zasób słów (szybko, łatwo i przyjemnie)
Oct 7, 2019

Jak zacząć grę w Scrabble? ›

Gracze losują z woreczka po jednej literze – ten, kto wyciągnął literkę najbliższą pierwszej literze alfabetu, rozpoczyna grę. Płytki z literami wędrują z powrotem do woreczka. Następnie gracze losują po siedem płytek i ustawiają je na swoich stojaczkach w sposób niewidoczny dla innych.

Kto pierwszy zaczyna w Scrabble? ›

Aby ustalić, kto rozpocznie grę, każdy uczestnik bierze z woreczka jedną płytkę. Gracz, który ma literę najbliższą początkowi alfabetu, będzie zaczynać (blank zastępuje dowolną literę z zestawu).

Jak się gra w literki? ›

Zadaniem graczy jest układanie na planszy słów z losowo przydzielanych liter, znajdujących się na kolorowych płytkach. Pierwszy ruch wykonuje gracz wybrany na drodze losowania, po nim ruchy wykonują kolejno pozostali gracze. Ruchem w grze może być: wyłożenie płytek na planszę

Kto wymyślił grę w Scrabble? ›

Image of Kto wymyślił grę w Scrabble?
Alfred Mosher Butts – amerykański architekt, wynalazca gry planszowej scrabble.
Wikipedia

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated: 10/10/2023

Views: 6289

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.