Polska Federacja Scrabble :: Przepisy : Regulamin turniejowy (2023)

SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons| © Prawa autorskie

FAQs

Jakie są zasady Scrabble? ›

Klasyczna gra w Scrabble polega na wymyślaniu powiązanych ze sobą słów i układaniu ich na planszy, w sposób przypominający krzyżówkę. Słowa należy ułożyć z płytek, na których znajdują się słowa o różnej wartości punktowej, a wygrywa ten, kto za ułożone słowa zdobędzie najwięcej punktów.

Czy słowa w Scrabble mogą się stykać? ›

Nowe słowo musi wykorzystywać jedną z liter słowa leżącego na planszy. Ułożenie całego słowa równolegle do słowa już istniejącego w taki sposób, by stykające się płytki także tworzyły całe słowa. Nowe słowo może także dodać literę do istniejącego słowa. Ostatnia możliwość to „mostek” między dwiema lub więcej literami.

Ile liter w Scrabble na początek? ›

Scrabble to gra, w którą mogą jednocześnie grać 2,3 lub maksymalnie 4 osoby. Rozgrywka rozpoczyna się od wylosowania siedmiu płytek z literami ze specjalnego woreczka na litery.

Ile osób może grać w Scrabble? ›

Gra jest przeznaczona dla od dwóch do czterech osób. Polega na losowaniu płytek z literami (jednocześnie gracz dysponuje siedmioma takimi płytkami, umieszczanymi na stojaku w sposób niewidoczny dla innych graczy) i kolejnym układaniu z nich słów na planszy o wymiarach 15 × 15 pól.

Czy nazwy własne mogą być w Scrabble? ›

Za słowa niedopuszczalne uznaje się: nazwy własne, w szczególności słowa zawierające wielką literę (np. Australia, EuroCity, dBASE, mBank), a także nazwy własne zapisywane małymi literami (np.

Kiedy dobiera się plytki w Scrabble? ›

Na koniec każdego ruchu gracz dobiera z woreczka tyle płytek, ile wyłożył, dzięki czemu zawsze ma na stojaku siedem płytek. Gracz, któremu uda się w jednym ruchu wyłożyć wszystkie siedem płytek, otrzymuje 50-punktową premię.

Czego nie można w Scrabble? ›

Dozwolone słowa

Dozwolone jest korzystanie ze wszystkich słów znajdujących się w słownikach języka polskiego oraz ich poprawnych form gramatycznych, z wyjątkiem tych, które zaczynają się od wielkiej litery, są skrótami, przedrostkami lub przyrostkami albo wymagają użycia apostrofu lub łącznika.

Co oznacza pusta płytka w Scrabble? ›

Gracze mają do dyspozycji 98 płytek z literami alfabetu oraz dwie płytki puste, które będziemy nazywać blankami (patrz powyżej). Każdej literze odpowiada określona liczba punktów (widoczna w prawym dolnym rogu płytki). Blank nie ma żadnej wartości punktowej, ale może zastępować dowolną literę z zestawu.

Co oznacza kropka w Scrabble? ›

Narzędzie pokaże nam czy słowo jest dopuszczalne czy jednak nie.

Kto wymyślił Scrabble? ›

Image of Kto wymyślił Scrabble?
Alfred Mosher Butts – amerykański architekt, wynalazca gry planszowej scrabble.
Wikipedia

Kto zaczyna Scrabble? ›

Aby ustalić, kto rozpocznie grę, każdy uczestnik bierze z woreczka jedna płytkę. Gracz, który ma literę najbliższą początkowi alfabetu, będzie zaczynać (blank zastępuje dowolna literę z zestawu).

Co można ułożyć z liter Scrabble? ›

Jeżeli natomiast chcemy sprawdzić jakie słowa możemy ułożyć z posiadanych przez nas liter, wpisujemy litery w to samo pole “Wpisz słowo lub posiadane litery…” i naciskamy przycisk “Szukaj słów z podanych liter”. Narzędzie wyświetli nam listę wszystkich dozwolonych słów jakie możemy ułożyć z podanych przez nas liter.

Ile jest czasu na ruch w Scrabble? ›

Najczęściej stosuje się czas 2 minut na jeden ruch. W Polsce w mistrzostwach SCRABBLE, gdzie stosuje się zegary szachowe, każdy gracz ma 20 minut na wykonanie wszystkich ruchów, a po upływie tego czasu kończy grę. Reguły turniejowe zakazują wymiany liter wtedy, gdy w woreczku jest mniej niż siedem liter.

Ile liter można wymienić w Scrabble? ›

W scrabble i literakach każdy z graczy, ma możliwość 3 razy wymienić od jednej do siedmiu płytek. Aby dokonać wymiany w woreczku musi być co najmniej 7 liter.

Ile kosztuje gra Scrabble? ›

Ceny mogą się wahać od 70 do 130 zł. Scrabble Deluxe, to wersja gry zawierająca wyższej jakości planszę z obrotowym podstawkiem, co ułatwia grę. Ile kosztują Scrabble Deluxe? Ceny wahają się od 150 do 250 zł.

Jak nauczyć się grac w Scrabble? ›

5 trików pomocnych w grach słownych [Scrabble, Literaki i inne]
  1. Naucz się dwu i trzy literówek. ...
  2. Wykorzystuj premie słowne i literowe. ...
  3. Dbaj o równowagę stojaka.
  4. W woreczku znajduje się 100 płytek. ...
  5. Szanuj blanki. ...
  6. Jak najszybciej wykładaj litery wysoko punktowane. ...
  7. Poszerz swój zasób słów (szybko, łatwo i przyjemnie)
Oct 7, 2019

Jak zacząć grę w Scrabble? ›

Gracze losują z woreczka po jednej literze – ten, kto wyciągnął literkę najbliższą pierwszej literze alfabetu, rozpoczyna grę. Płytki z literami wędrują z powrotem do woreczka. Następnie gracze losują po siedem płytek i ustawiają je na swoich stojaczkach w sposób niewidoczny dla innych.

Jak się gra w literki? ›

Zadaniem graczy jest układanie na planszy słów z losowo przydzielanych liter, znajdujących się na kolorowych płytkach. Pierwszy ruch wykonuje gracz wybrany na drodze losowania, po nim ruchy wykonują kolejno pozostali gracze. Ruchem w grze może być: wyłożenie płytek na planszę

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated: 04/10/2023

Views: 6291

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.