Campbell Soup - Bedrijven in Amerika (2024)

Campbell Soup is een wereldberoemde soepfabrikant. Het merk heeft een groot deel van zijn bekendheid te danken aan popartkunstenaar Andy Warhol, die metCampbell’s soepblikken zeefdrukken maakte. De soepen van Campbell zijn kant-en-klaar en hoeven alleen maar opgewarmd te worden. Campbell Soup staat ook wel bekend als Campbell’s en is inmiddels uitgebreid tot een internationaal levensmiddelenconcern. Er werken ongeveer twintigduizend mensen bij Campbell’s. Het hoofdkantoor bevindt zich in Camden, New Jersey.

Warhol

De namen die verbonden zijn aan de oprichting van Campbell Soup zijn Joseph Campbell en Abraham Anderson. In 1869 richtten ze samen Anderson and Campbell op, een bedrijf dat zich bezighield met het beter conserveren van producten, zoals erwten en asperges, en het inblikken van allerlei andere producten. In 1876 verliet Anderson het bedrijf, waardoor het bedrijf omgedoopt werd tot Joseph Campbell & Co.Het was overigens niet Joseph Campbell zelf die het product van soep in gecondenseerde vorm heeft bedacht: deze ‘uitvinding’ moet op naam worden geschreven van John T. Dorrance. De chemicus Dorrance was een neef van de algemeen manager Arthur Dorrance en een persoonlijke vriend van de Campbell’s. Bovendien bracht hij een flinke som geld in het bedrijf. Het waren de Dorrances die uiteindelijk het bedrijf zouden ontwikkelen en uitbreiden.

In die tijd begon de naam van de soepen zich waar te maken. Het Amerikaanse publiek had behoefte aan kant-en-klare producten, hoewel deze producten nog niet helemaal ingeburgerd waren in de levensstijl. Marketing begon dan ook een belangrijke rol voor het bedrijf te spelen en zou dat vervolgens altijd blijven doen. Toen het bedrijf in 1911 zijn producten in Californië ging verkopen, werd Campbell’s een van de eerste grote bedrijven die hun producten door heel Amerika verkochten.Soepen was niet het enige dat geproduceerd werd, maar het product werd al snel zo belangrijk dat in 1922 de naam van het bedrijf veranderd werd in The Campbell Soup Company.Op 23 november van datzelfde jaar ging het bedrijf ook naar de beurs. In al die jaren behield de familie Torrance het volledige beheer over het bedrijf. John T. Dorrance runde het bedrijf van 1914 tot zijn overlijden in 1930. Uiteindelijk heeft hij de hele Campbellfamilie uitgekocht, waardoor hij niet alleen het beheer bezat, maar ook in het volledige bezit van het bedrijf kwam en zijn familie de volledige eigenaar werd. Dorrance was ook degene die de marketing van de soep verzorgde. De gecondenseerde soep werd naast de gewone consumptie gepromoot als een ingrediënt voor gemakkelijke recepten. Er werd zelfs een kookboek gecreëerd voor recepten met Campbell’s producten. Na het overlijden van John T. Terrance werd het stokje overgegeven aan zijn zoon, John T. Dorrance Junior, die de leiding en het beheer op zich nam.Van 1953 tot 1972 was William Beverly Murphy president en CEO van het bedrijf. Niet lang daarna werd Campbell Soup onder zijn beheer de grootste fabrikant van kant-en-klare, gecondenseerde soepen ter wereld. Murphy zorgde ervoor dat er in de merkenportefeuille ook producten als broden, koekjes, crackers, vruchtensappen en chocolade werden opgenomen. Dit was een grootse zet om het beschadigde imago van het bedrijf weer wat op te krikken. Het imago had namelijk een deuk opgelopen toen er beweerd werd dat de producten van Campbell’s niet gezond zouden zijn. Met de invoering van nieuwe, gezonde producten, die natuurlijke ingrediënten bevatten, werd die veronderstelling onderuit gehaald. Het merendeel van die producten zit nog steeds in de merkenportefeuille van Campbell’s.

In de jaren tachtig legde het bedrijf de nadruk op productontwikkeling en marketing. Ook kwamen er meer diepvriesproducten in het assortiment.Het bedrijf heeft veel veranderingen doorgemaakt, zeker wat betreft bedrijfs- en productontwikkeling. Er werden verschillende bedrijven overgenomen. In 1987 werden echter ook niet zo succesvolle onderdelen van Campbell’s afgestoten. Dit paste in de tijd waarin veel bedrijven Japanse strategieën en managementmethoden introduceerden, waarbij de bedrijven ‘lean and mean’ moesten worden. Campbell’s probeerde naast het acquireren en overnemen tevens nieuwe partnerschappen en allianties aan te gaan. Die waren niet altijd even succesvol. Zo mislukte in 1989 de poging om te fuseren met de Quaker Oats Company. Het was in diezelfde periode dat de winsten van het bedrijf behoorlijk tegenvielen.Om die reden werd David D. Johnson aangenomen, een zakenman die ervaring had met het herstructureren en stroomlijnen van bedrijven. Onder zijn leiding werd het bedrijf afgeslankt en werden de minder winstgevende onderdelen drastisch afgesneden. Dit beperkte zich niet alleen tot Amerika, maar had ook effect op de rest van de wereld. Johnson zorgde ervoor dat het bedrijf zich weer ging richten op haar kern: soep, het product waar het bedrijf altijd het meest bekend om had gestaan. In het begin van de jaren negentig kwam de helft van de winsten van de soepen. Toch werd er tegelijkertijd ook meer naar markten buiten Amerika gekeken en werden er nieuwe aankopen gedaan.Vanaf het begin van haar ontstaan heeft Campbell veel gebruik gemaakt van reclame en marketing. Hiervoor werden dure campagnes opgezet, die hun vruchten afwierpen. Zelfs Ronald Reagan, die vóór zijn presidentschap zijn brood verdiende als acteur, maakte reclame voor een product van Campbell’s.

Producten van Campbell

De producten van Campbell worden in 120 landen ter wereld verkocht. Campbell kan in drie divisies onderverdeeld worden. Tot de eerste divisie kunnen de kant-en-klare soepen gerekend worden. De tweede divisie bestaat uit snacks en de derde divisie is die van de gezonden dranken.De soepen maken als gezegd een zeer belangrijk onderdeel uit van het bedrijf. Per jaar worden alleen al in Amerika meer dan tweemiljard blikken soep verkocht. De soep heeft ook verschillende varianten. Zo zijn er gecondenseerde soepen (Campbell’s condensed soups), soepen die in de magnetron opgewarmd kunnen worden (Campbell’s microwavable soups), soepen met stukjes (Campbell’s chunky soups) en soepen die perfect passen in een gezond leefpatroon (Campbell’s Healthy Request Soups). Al deze verschillende soepen zijn gedeponeerde merken. Naast deze producten heeft Campbell ook jus, tomatensap en pastasaus in het assortiment.Veel van de snacks van Campbell komen van het Australische Arnott’s, een bedrijf dat zijn oorsprong heeft in een kleine bakkerij in Newcastle in Australië.

Herkenbaarheid

De soepblikken van Campbell’s zijn herkenbaar door hun rood met witte kleuren. Deze kleuren worden al sinds 1898 gebruikt. De blikken zijn vandaag de dag nog steeds rood en wit en in de ontwerpen en creaties van deze blikken is niet zo veel veranderd.De Campbell soepblikken werden in één klap wereldberoemd door de zeefdrukken van popartkunstenaar Andy Warhol. Andy Warhol maakte niet alleen bijna identieke afbeeldingen van de blikken, maar experimenteerde ook met het ontwerp van de blikken. Zo varieerde hij met kleur, licht en donker en met tegengestelde kleuren. Een van de bekendste kunstwerken die Warhol van Campbell’s maakte heet Small Torn Campbell Soup Can, een kunstwerk uit 1962. De herkenbaarheid van het merk uit zich niet alleen visueel, maar ook auditief. Zo kunnen veel Amerikanen het deuntje ‘M'm! M'm! Good!’ van een reclamecampagne van decennia terug nog steeds meezingen.Campbell’s doet ook veel voor de gemeenschap, onder andere door allerlei goede doelen te steunen. Zo financieren ze Stamp out Hunger, een actie waarbij postbodes voedseldonaties ophalen. Een ander initiatief is de Campbell Soup Foundation, dat het onderwijs steunt.

Campbell Soup - Bedrijven in Amerika (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated:

Views: 6076

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.